algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

  1. Algemeen

The Blend Box
Peggy Timmermans
Kapelstraat 1
3740 Bilzen
BE 0730 391 984

1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van The Blend Box en op iedere tussen The Blend Box en consument tot stand gekomen overeenkomst. De voorwaarden zijn voor een ieder toegankelijk en opgenomen op de internetsite van The Blend Box.

1.2. Door het plaatsen van een bestelling geeft u te kennen dat u met de leverings- en betalingsvoorwaarden akkoord gaat. The Blend Box behoudt zich het recht voor haar leverings- en/of betalingsvoorwaarden na het verstrijken van de looptijd te wijzigen.

1.3. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen worden de algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van derden niet door The Blend Box erkend.

1.4. The Blend Box garandeert dat het geleverde product beantwoordt aan de overeenkomst en voldoet aan de in het aanbod vermelde specificaties.

  1. Levering

2.1. Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.

2.2. In het kader van de regels van de koop op afstand zal The Blend Box bestellingen tenminste binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij een andere levertermijn is overeengekomen. Indien levering binnen 30 dagen of anders overeengekomen levertijd niet mogelijk is (doordat het bestelde niet op voorraad is of niet meer leverbaar), of er is om andere redenen vertraging, of een bestelling kan niet dan wel slechts gedeeltelijk worden uitgevoerd, dan ontvangt de consument binnen 1 maand na plaatsing van de bestelling bericht en heeft hij in dat geval het recht de bestelling zonder kosten en ingebrekestelling te annuleren.

2.3. Aan de leveringsplicht van The Blend Box zal, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan zodra de door The Blend Box geleverde zaken een keer aan de afnemer zijn aangeboden. Bij bezorging aan huis strekt het rapport van de vervoerder, inhoudende de weigering van acceptatie, tot volledig bewijs van het aanbod tot levering.

2.4. Alle op de internetsite genoemde termijnen zijn indicatief. Aan de genoemde termijnen kunnen derhalve geen rechten worden ontleend.

  1. Aanbod & prijzen

3.1. Prijzen worden binnen de looptijd van de aanbieding niet verhoogd, tenzij wettelijke maatregelen dit noodzakelijk maken of indien de fabrikant tussentijdse prijsverhogingen doorvoert.

3.2. Alle prijzen op de site zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Indien leverings-, reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld. De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto’s zijn decoratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.

3.3. Alle prijzen op de site zijn in Euro's en inclusief 21% BTW.

3.4. Wanneer de klant specifieke vragen heeft over bv. maten, kleur, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij de Klant om vooraf contact op te nemen met onze klantendienst via de contactopties op onze website.

3.5. Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door The Blend Box. The Blend Box kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product.

  1. Zichttermijn / herroepingsrecht

4.1. Indien er sprake is van een consumentenkoop, heeft de afnemer het recht (een deel van) de geleverde goederen binnen een periode van 14 werkdagen zonder opgave van reden te retourneren. Deze termijn begint op het moment dat de bestelde zaken zijn afgeleverd. De afnemer is gehouden, alvorens over te gaan tot terugzending, daarvan binnen de termijn van 14 werkdagen na ontvangst schriftelijk melding te maken bij The Blend Box. Indien de afnemer binnen de zichttermijn van 14 dagen na ontvangst niet heeft gemeld gebruik te maken van het wettelijk retourrecht, dan is de koop een feit.

Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om  de aard, de kenmerken en de werking van het product te kunnen beoordelen. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product binnen 28 dagen na ontvangst aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

De afnemer dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van postbezorging. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuwe staat verkerend. Indien de zaken bij de afnemer zijn gebruikt, bezwaard of op enige wijze beschadigd zijn geraakt dan behoudt The Blend Box zicht het recht om waardevermindering te berekenen of de teruggave te weigeren. Met inachtneming van hetgeen is bepaald in de vorige zin, draagt The Blend Box binnen 14 dagen na goede ontvangst van de retourzending dan wel 14 dagen na bewijs van retournering (hierbij dient op het verzendbewijs expliciet de inhoud van de retourzending te worden vermeld), zorg voor terugbetaling. Bij retournering van de gehele aankoop zal het volledige aankoopbedrag inclusief eventueel berekende verzend- en/of betaalkostenkosten aan de afnemer wordt terugbetaald. Bij retournering van slechts een deel van de ontvangen aankopen, wordt slechts de aankoopwaarde van de geretourneerde zaken terugbetaald. Bijkomende kosten ten gevolge van een duurdere verzendmethode dan de goedkoopste standaardlevering worden nimmer gerestitueerd. Het terugzenden van de geleverde zaken komt geheel voor rekening en risico van de afnemer.

 4.2. Het herroepingrecht geldt niet voor:

dienstenovereenkomsten, na volledige uitvoering van de dienst,

goederen of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt, waarop de    leverancier geen invloed heeft en die zich binnen de herroepingstermijn kunnen voordoen

goederen die volgens specificaties van de consument zijn vervaardigd, bijvoorbeeld maatwerk, of die een duidelijk persoonlijk karakter hebben

produkten waarvan de houdbaarheid binnen de bedenktijd van 14 dagen van is verstreken (bederf).

verzegelde producten die om gezondheids- of hygiënische redenen niet geschikt zijn om te worden teruggezonden en waarvan de verzegeling na levering is verbroken

cosmetica producten welke geopend zijn.

voor goederen of diensten die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden, bijvoorbeeld i.v.m. hygiëne of die snel kunnen bederven of verouderen

  1. Garantie en conformiteit

5.1. De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de tot standkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.

5.2. Een door de ondernemer, fabrikant of importeur als garantie aangeboden regeling doet niets af aan de rechten en vorderingen die de consument ter zake van een tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van de ondernemer jegens de ondernemer kan doen gelden op grond van de wet en/of de overeenkomst op afstand.

5.3. Indien blijkt dat de afgeleverde zaak verkeerd, ondeugdelijk of incompleet is, dan dient de klant/afnemer (alvorens over te gaan tot terugzending aan The Blend Box) deze gebreken binnen 2 maanden na ontdekking van het gebrek schriftelijk te melden aan The Blend Box. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie). Ingebruikneming na constatering van gebreke, beschadiging ontstaan na constatering van gebreke, bezwaring en/of doorverkoop na constatering van gebreke, doet dit recht tot reclameren en terugzending geheel vervallen.

5.4. Indien klachten van de afnemer door The Blend Box gegrond worden bevonden, zal The Blend Box de geleverde zaken naar keuze van de consument kosteloos herstellen of vervangen. Eventuele aansprakelijkheid van The Blend Box bij schade is beperkt tot ten hoogste het factuurbedrag der betreffende zaken, dan wel (naar keuze van The Blend Box) tot het maximale in het desbetreffende geval door de aansprakelijkheidsverzekering van The Blend Box gedekte bedrag. Iedere aansprakelijkheid van Boozyshop voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, waaronder mede begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde winst.

5.5. The Blend Box is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door opzet of daarmee gelijk te stellen bewuste roekeloosheid van niet-leidinggevend personeel.

5.6. Deze garantie geldt niet indien: A) en zolang de afnemer/klant jegens The Blend Box in gebreke is; B) de afnemer de geleverde zaken zelf heeft gepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren/of bewerken. C) de geleverde zaken aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd met de aanwijzingen van The Blend Box en/of gebruiksaanwijzing op de verpakking zijn behandeld;

  1. Overeenkomst

6.1. The Blend Box behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen bestellingen of opdrachten niet te accepteren of uitsluitend te accepteren onder de voorwaarde dat de verzending geschiedt onder rembours of na vooruitbetaling.​

  1. Afbeeldingen en specificaties

7.1. Alle afbeeldingen; foto’s, tekeningen etc.; o.a. gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, afbeeldingen van etiketten, etc. op de internetsite van The Blend Box gelden slechts bij benadering, zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

  1. Overmacht

8.1. The Blend Box is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht.

8.2. Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen. Vertraging bij of wanprestatie door onze toeleveranciers, storingen in het Internet, storingen in de elektriciteit, storingen in e-mail verkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie, vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, nalatigheden van leveranciers en/of fabrikanten van The Blend Box alsmede van hulppersonen, ziekte van personeel, gebreken in hulp- of transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht.

8.3. The Blend Box behoudt zich in het geval van overmacht het recht voor haar verplichtingen op te schorten en is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is The Blend Box gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen.

8.4. Indien The Blend Box bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de afnemer gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

  1. Aansprakelijkheid

9.1. The Blend Box is niet aansprakelijk voor schade ontstaan aan voertuigen of andere objecten ontstaan door verkeerd aanwenden van de producten. Lees voor het gebruik de aanwijzingen op de verpakking en/of raadpleeg onze website.

  1. Recht

Op elke overeenkomst tussen The Blend Box en de afnemer/klant is het Belgische recht van toepassing. In het geval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden is telkens de Nederlandse tekst bepalend. De versie die van toepassing is, is steeds de laatst gedeponeerde versie of de versie die van kracht was tijdens het tot stand komen van de overeenkomst. Bij geschil zijn enkel de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Tongeren bevoegd.